« Oświadczenia - konkursu fotograficznego | Home | Konkurs fotograficzny „Lublin z Pustym niebem” »

Regulamin konkursu fotograficznego „Lublin z Pustym niebem”

2016/11/2

REGULAMIN (do pobrania)
konkursu fotograficznego
„Lublin z Pustym niebem”
.
.

I. Organizator konkursu

1.    Organizatorem i fundatorem nagród konkursu fotograficznego „Lublin z Pustym niebem” jest Powergraph Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167 we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadela Syriusza”, zwany dalej „Organizatorem”.

2.    Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”

II. Konkurs

1.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „Lublin z Pustym niebem”.
2.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące teren Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Praca konkursowa

1.    Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką fotograficzną  zdjęcia starego Lublina.
2.    Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zdjęć, dotychczas niepublikowanych, nienagrodzonych i niewyróżnionych w innych konkursach, jak też niezgłoszonych do udziału w innych konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, niezgłoszonych do oceny w innych wydawnictwach lub redakcjach.
3.    Praca konkursowa zgłoszona do udziału w konkursie nie może być z niego wycofana.

IV. Termin nadsyłania prac konkursowych

1.    Prace konkursowe można nadsyłać do 11 listopada 2016 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać:
- w formie e-maila na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny”, bądź
- przy użyciu systemów przesyłania plików (np. WeTransfer lub Dropbox), przesyłając link na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny”, bądź
- na adres pocztowy Organizatora: Powergraph sp. z o.o., ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa z dopiskiem „„Konkurs fotograficzny” na kopercie.

2.    Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie jest uzyskanie uprzedniej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i publikację pracy, oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest do pobrania na stronie internetowej powergraph.pl, i przesłanie go pocztą na adres organizatora wraz z pracą konkursową lub w formie elektronicznej wraz z pracą na adres e-mailowy: konkurs@powergraph.pl.

Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy powinni wysłać:
- Zdjęcie oddające klimat dawnego miasta Lublina.
- imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę urodzenia i adres mailowy uczestnika Konkursu, datę wypełnienia i podpis uczestnika Konkursu (patrz załączniki do pobrania)
- w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (patrz załączniki do pobrania).

3.    Uczestnik, przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie (opublikowanie) swojego imienia i nazwiska oraz wieku, w razie nagrodzenia jego pracy konkursowej.
4.    Praca konkursowa nadesłana bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
5.    Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
6.    Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 listopada 2016 roku
2.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 30 listopada 2016 roku, na stronie internetowej Organizatora: www.powergraph.pl
3.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu również drogą elektroniczną lub listownie pocztą.
4.    Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powergraph.pl Jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji nagrodzonych prac (wszystkich lub wybranych), gdy pomimo przyznania nagrody ich poziom nie będzie spełniał pokładanych w konkursie oczekiwań.
5.    Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Zgłoszenia konkursowego z konkursu i jego przyczynach.
6.    Organizator nie zwraca oryginałów otrzymanych prac konkursowych ani nie sporządza i nie wydaje ich kopii ani skanów.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac, w każdym czasie, i bez podawania przyczyn.
8.    Organizator zastrzega nabycie prawa własności nadesłanej pracy oraz nabycie praw autorskich do pracy (prac) autora który otrzyma Nagrodę Główną oraz prac autorów nagrodzonych Wyróżnieniem. Zakres nabywanych przez Organizatora autorskich praw majątkowych określony zostaje w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

VI. Jury konkursu

1.    Laureatów pięciu konkursowych wyróżnień oraz laureata Nagrody Głównej wskaże jury w skład którego wchodzi Radek Rak, przedstawiciel Powergraphu oraz przedstawiciel Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”.
2.    Laureatami konkursu mogą zostać tylko ci uczestnicy, którzy nadesłali Zgłoszenie konkursowe wraz z pracą konkursową spełniające wymagania Regulaminu.
3.    Z konkursu wykluczone zostaną prace konkursowe niezgodne z warunkami Regulaminu, w tym przysłane po terminie, niezgodne z tematem konkursu, sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji pracy konkursowej i jej rozpowszechniania (np. zawierające zapożyczenia, plagiat, nieoryginalne).
4.    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII. Nagrody

1.    Jury przyzna jedną Nagrodę Główną i pięć Wyróżnień
a)    Nagroda główna w postaci książek o tematyce fantastycznej wydanych nakładem Powergraphu, na którą składają się tytuły:
- Pamięć wszystkich słów. Opowieści z meekhańskiego pogranicza, Robert M. Wegner;
- Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Północ-Południe, Robert M. Wegner;
- Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Wschód-Zachód, Robert M. Wegner;
- Niebo ze stali. Opowieści z meekhańskiego pogranicza, Robert M. Wegner;
- Przedksiężycowi. Tom 1, Anna Kańtoch;
- Przedksiężycowi. Tom 2, Anna Kańtoch
- Przedksiężycowi. Tom 3, Anna Kańtoch;
- Głos Lema, antologia;
- Pożądanie, antologia;
- Nowe idzie, antologia;
- Teoria diabła i inne spekulacje, Janusz Cyran;
- Holocaust F, Cezary Zwierzchowski;
- Alkaloid, Aleksander Głowacki;
- Herosi, antologia;
- Mars, Rafał Kosik;
- Ad infinitum, Michał Protasiuk;
- Głodne Słońce, Wojciech Zembaty

(wartość książek nie przekracza kwoty 760 zł)

b)    5 Wyróżnień w postaci książki autorstwa Radka Raka Pt. Puste niebo.

2.    Jury konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Głównej i/lub Wyróżnień, bądź też o przyznaniu mniejszej niż 5 liczby Wyróżnień, jeżeli uzna, że zgłoszone do konkursu prace nie spełniają pokładanych w nich i konkursie oczekiwań, a szczególnie prezentują niski poziom artystyczny.

VIII. Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1.    Nagroda Główna jest nagrodą o charakterze rzeczowym o łącznej wartości nie przekraczającej 760 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
2.    Wyróżnienie jest nagrodą o charakterze rzeczowym, każda o łącznej wartości 42,00 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
3.    Nagrody zostaną doręczone laureatom na koszt Fundatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursów.
4.    W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody z jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia udostępnienia nagrody do odbioru, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie pkt.VIII.5 zdanie drugie i trzecie Regulaminu.
5.    Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat, ani jego rodzic, nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.

IX. Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym strony internetowej www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez uczestnika konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na tych stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie całkowite lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania uczestnika, lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu Zgłoszenia konkursowego, w szczególności za zmianę lub nieaktualność danych osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub doręczenia nagrody.
3.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw autorskich lub innych praw osobistych, uczestnik lub rodzic uczestnika niepełnoletniego zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, jego rodzicem/opiekunem prawnym itp.).

X. Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.powergraph.pl.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl
W wypadku podania przez uczestnika danych osobowych, Organizator przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych Organizator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Uczestnik ma prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania i ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
4.    Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

Załączniki do pobrania