Konkurs fotograficzny „Lublin z Pustym niebem”

2016/11/2

Powergraph wraz z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadela Syriusza” organizuje konkurs fotograficzny „Lublin z Pustym niebem”

Zrób zdjęcie starego Lublina dowolną techniką fotograficzną i wyślij do dnia 11 listopada na adres konkurs@powergraph.pl z dopiskiem: konkurs fotograficzny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczeń, które wraz z regulaminem można przeczytać/ pobrać tutaj.
Nagroda Główna to książki Powergraphu o tematyce fantastycznej (szczczegóły w regulaminie). Dodatkowo przewidzianych jest 5 wyróżnień w postaci książek autorstawa Radka Raka Puste niebo.

Regulamin konkursu fotograficznego „Lublin z Pustym niebem”

2016/11/2

REGULAMIN (do pobrania)
konkursu fotograficznego
„Lublin z Pustym niebem”
.
.

I. Organizator konkursu

1.    Organizatorem i fundatorem nagród konkursu fotograficznego „Lublin z Pustym niebem” jest Powergraph Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167 we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadela Syriusza”, zwany dalej „Organizatorem”.

2.    Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”

II. Konkurs

1.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „Lublin z Pustym niebem”.
2.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące teren Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Praca konkursowa

1.    Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką fotograficzną  zdjęcia starego Lublina.
2.    Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zdjęć, dotychczas niepublikowanych, nienagrodzonych i niewyróżnionych w innych konkursach, jak też niezgłoszonych do udziału w innych konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, niezgłoszonych do oceny w innych wydawnictwach lub redakcjach.
3.    Praca konkursowa zgłoszona do udziału w konkursie nie może być z niego wycofana.

IV. Termin nadsyłania prac konkursowych

1.    Prace konkursowe można nadsyłać do 11 listopada 2016 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać:
- w formie e-maila na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny”, bądź
- przy użyciu systemów przesyłania plików (np. WeTransfer lub Dropbox), przesyłając link na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny”, bądź
- na adres pocztowy Organizatora: Powergraph sp. z o.o., ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa z dopiskiem „„Konkurs fotograficzny” na kopercie.

2.    Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie jest uzyskanie uprzedniej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i publikację pracy, oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest do pobrania na stronie internetowej powergraph.pl, i przesłanie go pocztą na adres organizatora wraz z pracą konkursową lub w formie elektronicznej wraz z pracą na adres e-mailowy: konkurs@powergraph.pl.

Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy powinni wysłać:
- Zdjęcie oddające klimat dawnego miasta Lublina.
- imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę urodzenia i adres mailowy uczestnika Konkursu, datę wypełnienia i podpis uczestnika Konkursu (patrz załączniki do pobrania)
- w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (patrz załączniki do pobrania).

3.    Uczestnik, przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie (opublikowanie) swojego imienia i nazwiska oraz wieku, w razie nagrodzenia jego pracy konkursowej.
4.    Praca konkursowa nadesłana bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
5.    Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
6.    Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 listopada 2016 roku
2.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 30 listopada 2016 roku, na stronie internetowej Organizatora: www.powergraph.pl
3.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu również drogą elektroniczną lub listownie pocztą.
4.    Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powergraph.pl Jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji nagrodzonych prac (wszystkich lub wybranych), gdy pomimo przyznania nagrody ich poziom nie będzie spełniał pokładanych w konkursie oczekiwań.
5.    Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Zgłoszenia konkursowego z konkursu i jego przyczynach.
6.    Organizator nie zwraca oryginałów otrzymanych prac konkursowych ani nie sporządza i nie wydaje ich kopii ani skanów.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac, w każdym czasie, i bez podawania przyczyn.
8.    Organizator zastrzega nabycie prawa własności nadesłanej pracy oraz nabycie praw autorskich do pracy (prac) autora który otrzyma Nagrodę Główną oraz prac autorów nagrodzonych Wyróżnieniem. Zakres nabywanych przez Organizatora autorskich praw majątkowych określony zostaje w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

VI. Jury konkursu

1.    Laureatów pięciu konkursowych wyróżnień oraz laureata Nagrody Głównej wskaże jury w skład którego wchodzi Radek Rak, przedstawiciel Powergraphu oraz przedstawiciel Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”.
2.    Laureatami konkursu mogą zostać tylko ci uczestnicy, którzy nadesłali Zgłoszenie konkursowe wraz z pracą konkursową spełniające wymagania Regulaminu.
3.    Z konkursu wykluczone zostaną prace konkursowe niezgodne z warunkami Regulaminu, w tym przysłane po terminie, niezgodne z tematem konkursu, sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji pracy konkursowej i jej rozpowszechniania (np. zawierające zapożyczenia, plagiat, nieoryginalne).
4.    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII. Nagrody

1.    Jury przyzna jedną Nagrodę Główną i pięć Wyróżnień
a)    Nagroda główna w postaci książek o tematyce fantastycznej wydanych nakładem Powergraphu, na którą składają się tytuły:
- Pamięć wszystkich słów. Opowieści z meekhańskiego pogranicza, Robert M. Wegner;
- Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Północ-Południe, Robert M. Wegner;
- Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Wschód-Zachód, Robert M. Wegner;
- Niebo ze stali. Opowieści z meekhańskiego pogranicza, Robert M. Wegner;
- Przedksiężycowi. Tom 1, Anna Kańtoch;
- Przedksiężycowi. Tom 2, Anna Kańtoch
- Przedksiężycowi. Tom 3, Anna Kańtoch;
- Głos Lema, antologia;
- Pożądanie, antologia;
- Nowe idzie, antologia;
- Teoria diabła i inne spekulacje, Janusz Cyran;
- Holocaust F, Cezary Zwierzchowski;
- Alkaloid, Aleksander Głowacki;
- Herosi, antologia;
- Mars, Rafał Kosik;
- Ad infinitum, Michał Protasiuk;
- Głodne Słońce, Wojciech Zembaty

(wartość książek nie przekracza kwoty 760 zł)

b)    5 Wyróżnień w postaci książki autorstwa Radka Raka Pt. Puste niebo.

2.    Jury konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Głównej i/lub Wyróżnień, bądź też o przyznaniu mniejszej niż 5 liczby Wyróżnień, jeżeli uzna, że zgłoszone do konkursu prace nie spełniają pokładanych w nich i konkursie oczekiwań, a szczególnie prezentują niski poziom artystyczny.

VIII. Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1.    Nagroda Główna jest nagrodą o charakterze rzeczowym o łącznej wartości nie przekraczającej 760 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
2.    Wyróżnienie jest nagrodą o charakterze rzeczowym, każda o łącznej wartości 42,00 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
3.    Nagrody zostaną doręczone laureatom na koszt Fundatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursów.
4.    W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody z jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia udostępnienia nagrody do odbioru, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie pkt.VIII.5 zdanie drugie i trzecie Regulaminu.
5.    Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat, ani jego rodzic, nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.

IX. Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym strony internetowej www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez uczestnika konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na tych stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie całkowite lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania uczestnika, lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu Zgłoszenia konkursowego, w szczególności za zmianę lub nieaktualność danych osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub doręczenia nagrody.
3.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw autorskich lub innych praw osobistych, uczestnik lub rodzic uczestnika niepełnoletniego zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, jego rodzicem/opiekunem prawnym itp.).

X. Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.powergraph.pl.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl
W wypadku podania przez uczestnika danych osobowych, Organizator przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych Organizator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Uczestnik ma prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania i ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
4.    Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

Załączniki do pobrania

Konkurs plastyczny (nie)Tylko dla fanów „Felixa, Neta i Niki”

2015/09/23

Z okazji premiery najnowszego tomu bestsellerowej młodzieżowej serii Rafała Kosika „Felix, Net i Nika”, która sprzedała się w Polsce w przeszło 600 tys. egzemplarzy, Fanklub FNiN oraz wydawnictwo Powergraph ogłosili konkurs na okładkę: „Zaprojektuj okładkę do najnowszej części: Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie, według wytycznych podanych przez Rafała Kosika i prześlij swoją pracę w terminie do dnia 11 października 2015 roku, na adres podany w regulaminie.”
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczeń, które wraz z regulaminem można pobrać tutaj (regulamin, załącznik nr 1, załącznik nr 2)
Nagroda Główna opiewa na 1500 zł brutto. Dodatkowo przewidziane są wyróżnienia w postaci zestawów: t-shirt z cytatem z serii i premierowy tom z autografem. Książka ukaże się w listopadzie.

REGULAMIN konkursu graficznego „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie”

2015/09/22

REGULAMIN
konkursu graficznego
„Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie”
.
.
I. Organizator konkursu1.    Organizatorem i fundatorem nagród konkursu graficznego „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie” jest Powergraph Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167 zwany dalej „Organizatorem”.

2.    Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”

II. Konkurs

1.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie”.
2.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące teren Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Praca konkursowa

1.    Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką (graficzną, malarską, cyfrową, fotograficzną itd.) ilustracji inspirowanej światem Felixa, Neta i Niki, do niego nawiązującej lub w nim osadzonej.
2.    Jakość nadesłanych prac cyfrowych powinna odpowiadać ogólnie przyjętym standardom (szerokość grafiki co najmniej 2000 pixeli).
3.    Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę prac, dotychczas niepublikowanych, nienagrodzonych i niewyróżnionych w innych konkursach, jak też niezgłoszonych do udziału w innych konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, niezgłoszonych do oceny w innych wydawnictwach lub redakcjach.
4.    Praca konkursowa zgłoszona do udziału w konkursie nie może być z niego wycofana.

IV. Termin nadsyłania prac konkursowych

1.    Prace konkursowe można nadsyłać do 11 października 2015 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać:
- w formie e-maila na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie”, (pliki w formacie tif lub psd) bądź
- przy użyciu systemów przesyłania plików (np. WeTransfer lub Dropbox), przesyłając link na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie”, (pliki w formacie tif lub psd) bądź
- na adres pocztowy Organizatora: Powergraph sp. z o.o., ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa z dopiskiem „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie” na kopercie.

2.    Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie jest uzyskanie uprzedniej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i publikację pracy, oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest do pobrania na stronie internetowej powergraph.pl, i przesłanie go pocztą na adres organizatora wraz z pracą konkursową lub w formie elektronicznej wraz z pracą na adres e-mailowy: konkurs@powergraph.pl.

Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy powinni wysłać:
-    pracę inspirowaną światem Felixa, Neta i Niki, do niego nawiązującą lub w nim osadzoną.
-  imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę urodzenia i adres mailowy uczestnika Konkursu, oraz dane właściwego Urzędu Skarbowego uczestnika dla rozliczenia podatkowego ew. Nagrody Głównej.
-    datę wypełnienia i podpis uczestnika Konkursu
-    w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie, w przypadku osób pełnoletnich - oświadczenie dla osoby pełnoletniej.

3.    Uczestnik, przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie (opublikowanie) swojego imienia i nazwiska oraz wieku, w razie nagrodzenia jego pracy konkursowej.
4.    Praca konkursowa nadesłana bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
5.    Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
6.    Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 października 2015 roku
2.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 18 października 2015 roku, na stronie internetowej Organizatora: www.powergraph.pl
3.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu również drogą elektroniczną lub listownie pocztą.
4.    Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.felixnetinika.pl Jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji nagrodzonych prac (wszystkich lub wybranych), gdy pomimo przyznania nagrody ich poziom nie będzie spełniał pokładanych w konkursie oczekiwań.
5.    Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Zgłoszenia konkursowego z konkursu i jego przyczynach.
6.    Organizator nie zwraca oryginałów otrzymanych prac konkursowych ani nie sporządza i nie wydaje ich kopii ani skanów.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac, w każdym czasie, i bez podawania przyczyn.
8.    Organizator zastrzega nabycie prawa własności nadesłanej pracy oraz nabycie praw autorskich do pracy (prac) autora który otrzyma Nagrodę Główną oraz prac autorów nagrodzonych Wyróżnieniem. Zakres nabywanych przez Organizatora autorskich praw majątkowych określony zostaje w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

VI. Jury konkursu

1.    Laureatów pięciu konkursowych wyróżnień oraz laureata Nagrody Głównej wskaże jury w osobie Rafała Kosika.
2.    Laureatami konkursu mogą zostać tylko ci uczestnicy, którzy nadesłali Zgłoszenie konkursowe wraz z pracą konkursową spełniające wymagania Regulaminu.
3.    Z konkursu wykluczone zostaną prace konkursowe niezgodne z warunkami Regulaminu, w tym przysłane po terminie, niezgodne z tematem konkursu, sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji pracy konkursowej i jej rozpowszechniania (np. zawierające zapożyczenia, plagiat, nieoryginalne).
4.    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII. Nagrody

1.    Jury przyzna jedną Nagrodę Główną i pięć Wyróżnień
a)    Nagroda główna w postaci pieniężnej w kwocie 1500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
b)    5 Wyróżnień w postaci zestawu: książka - 14 tom serii “Felix Net i Nika” z autografem autora oraz T-shirt.
2.    Jury konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Głównej i/lub Wyróżnień, bądź też o przyznaniu mniejszej niż 5 liczby Wyróżnień, jeżeli uzna, że zgłoszone do konkursu prace nie spełniają pokładanych w nich i konkursie oczekiwań, a szczególnie prezentują niski poziom artystyczny.

VIII. Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1.    Nagroda Główna jest nagrodą o charakterze pieniężnym. Przychód uzyskany z tytułu otrzymania tej nagrody podlega podatkowi w wysokości 10%, a Fundator jako płatnik jest zobowiązany do jego pobrania zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz.307 ze zm.) i przekazania na konto Urzędu Skarbowego. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy względnie doręczona przekazem pocztowym w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
2.    Wyróżnienie jest nagrodą o charakterze rzeczowym, każda o łącznej wartości 92,00 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
3.    Nagrody (w części rzeczowej), zostaną doręczone laureatom na koszt Fundatora w terminie do 14 dni od daty premiery książki.
4.    W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody z jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia udostępnienia nagrody do odbioru, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie pkt.VIII.5 zdanie drugie i trzecie Regulaminu.
5.    Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat, ani jego rodzic, nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.

IX. Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym strony internetowej www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez uczestnika konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na tych stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie całkowite lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania uczestnika, lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu Zgłoszenia konkursowego, w szczególności za zmianę lub nieaktualność danych osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub doręczenia nagrody.
3.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw autorskich lub innych praw osobistych, uczestnik lub rodzic uczestnika niepełnoletniego zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, jego rodzicem/opiekunem prawnym itp.).

X. Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.powergraph.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl
3.    W wypadku podania przez uczestnika danych osobowych, Organizator przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych Organizator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Uczestnik ma prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania i ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
5.    Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

Załącznik nr 1 - dla uczestników niepełnoletnich

OŚWIADCZENIE - ZGODA
Niniejszym, jako przedstawiciel ustawowy (rodzic) dziecka:
………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
/imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania dziecka/

uprawniony do jego reprezentacji bez żadnych ograniczeń, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie pod nazwą „Okładka Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie” oraz na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu w razie zdobycia Nagrody Głównej bądź Wyróżnienia.

Potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszego Oświadczenia zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu opublikowanym na stronie www.powergraph.pl oraz że go akceptuję.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu poniżej danych osobowych moich i mojego dziecka, w celach związanych z konkursem, a także w przypadku przyznana mojemu dziecku Nagrody Głównej w celu złożenia przez Fundatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wydanej nagrody.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich i mojego dziecka danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania i ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Dane osobowe rodzica składającego Oświadczenie:

Imię/imiona i nazwisko/ nazwiska:…………………………………………………………..

pełny adres zamieszkania………………………………………………………………………….

numer NIP …………………………………………numer PESEL …………………………….

data urodzenia rodzica……………………………………………………………………………..

pełny adres Urzędu Skarbowego, do którego przypisany jest rodzic:………………

telefon kontaktowy …………. ……………………    E-mail ………………………………….

ZAKRES PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH W ODNIESIENIU DO PRAC AUTORÓW NAGRODZONYCH NAGRODĄ GŁÓWNĄ I WYRÓŻNIENIEM
Autor pracy przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do pracy wraz z prawami pokrewnymi, bez ograniczenia w przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
a) prawo wydawania pracy w wersji drukowanej i elektronicznej (tzw e-book) – jako ilustracje książkowe, albumowe, okładki, w tym opakowania do wersji na inne nośniki, w szczególności CD/DVD,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką,
c) publiczne odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, zamieszczanie w sieci Internet,
d) wykorzystanie koncepcji pracy stworzonej przez uczestnika konkursu jako podstawy do rozwijania innych utworów, w tym graficznych lub zawierających elementy grafiki,
e) wykorzystanie pracy do celów promocji i reklamy,
f) wykorzystanie pracy lub jej fragmentów w ramach produkcji gadżetów, w szczególności (lecz nie ograniczając się do) typu koszulki, notesy, kalendarze, wykorzystanie pracy do stworzenia tapet na pulpit komputera
g) udzielanie licencji w powyższym zakresie.

…………………, dnia ……………2015 r.,         …….…..…………..………………..
imię i nazwisko - czytelny podpis
składającego oświadczenie

Załącznik nr 2 - dla uczestników pełnoletnich

OŚWIADCZENIE / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu poniżej danych osobowych moich, w celach związanych z konkursem, a także w przypadku przyznana mi Nagrody Głównej w celu złożenia przez Fundatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wydanej nagrody.

Potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszego Oświadczenia zapoznałem/łam się z Regulaminem  konkursu opublikowanym na stronie www.powergraph.pl oraz że go akceptuję.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania i ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe składającego Oświadczenie:

Imię/imiona i nazwisko/:……………………………………………………………………………….

pełny adres zamieszkania……………………………………………………………………………

numer NIP ………………………………….numer PESEL………….…………………………………

data urodzenia ……………………………………

pełny adres Urzędu Skarbowego:………………………………………………………………….….

telefon kontaktowy …………..…………            E-mail ………………………………….

ZAKRES PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH W ODNIESIENIU DO PRAC AUTORÓW NAGRODZONYCH NAGRODĄ GŁÓWNĄ I WYRÓŻNIENIEM

Autor pracy przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do pracy wraz z prawami pokrewnymi, bez ograniczenia w przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
a) prawo wydawania pracy w wersji drukowanej i elektronicznej (tzw e-book) – jako ilustracje książkowe, albumowe, okładki, w tym opakowania do wersji na inne nośniki, w szczególności CD/DVD,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką,
c) publiczne odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, zamieszczanie w sieci Internet,
d) wykorzystanie koncepcji pracy stworzonej przez uczestnika konkursu jako podstawy do rozwijania innych utworów, w tym graficznych lub zawierających elementy grafiki,
e) wykorzystanie pracy do celów promocji i reklamy,
f) wykorzystanie pracy lub jej fragmentów w ramach produkcji gadżetów, w szczególności (lecz nie ograniczając się do) typu koszulki, notesy, kalendarze, wykorzystanie pracy do stworzenia tapet na pulpit komputera
g) udzielanie licencji w powyższym zakresie.

…………………, dnia ……………..2015 r.,

…….…..…………..……………
imię i nazwisko - czytelny podpis
składającego oświadczenie)

Załącznik nr 3

Konkurs dla uzdolnionych plastycznie fanów „Felixa, Neta i Niki”.
Do wygrania sława, chwała i uwielbienie oraz 1500 złotych (minus podatek). Wszystko to, jeśli projekt konkursowy zostanie wykorzystany jako prawdziwa okładka najnowszej książki Rafała Kosika.
W skrócie chodzi o zaprojektowanie okładki do czternastego tomu, czyli Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie. Organizatorzy, czyli Fanklub FNiN oraz wydawnictwo Powergraph, są bardzo elastyczni i dopuszczają różne formy projektu. Może to być po prostu rysunek bohaterów, a może być kompletny projekt okładki. Przyjmujemy projekty w wersji cyfrowej lub (z pewną niechęcią) papierowej. Grafika w wersji cyfrowej musi mieć minimalną szerokość 2000 pixeli. Jeśli będzie więcej, to tylko lepiej.
Jeżeli potrafisz obsługiwać program Photoshop, to bardzo dobrze, bo to zdecydowanie ułatwi sprawę. Rysunek pokolorowany i pocieniowany ma większą szansę na zwycięstwo.
Kilka pomocnych szczegółów: W tym tomie większą rolę do odegrania ma Laura, więc należy ją dodać do tytułowej trójki (pamiętajcie o wściekle czerwonych lub czerwonoróżowych włosach). Akcja dzieje się w Londynie i w Warszawie, ale raczej w Londynie. Felix może (ale nie musi) mieć na sobie szary kombinezon z mnóstwem kieszeni – taki, jaki noszą monterzy albo serwisanci.
Projekt powinien nawiązywać do poprzednich tomów. Szata graficzna pozostaje ta sama, czyli są paski na górze i dole oraz tytuł. Pamiętajcie też, że postacie muszą się zmieścić mniej więcej w obszarze, w którym mieściły się w poprzednich tomach.
Jeśli ktoś zna dobrze Photoshopa (lub inny program graficzny) i chce zabłysnąć, może wkomponować swoje postacie w gotową makietę okładki, która jest do pobrania STĄD:

W takim przypadku ważne jest, żeby postacie znalazły się na osobnej warstwie (lub warstwach). Kolory pasków i tła oczywiście możecie zmienić. Pamiętajcie o spadach, czyli o grafice, która wychodzi poza wymiar okładki (to ta część, która zawija się pod spód okładki). W pliku na osobnej warstwie jest zapisana szara maska, która pokazuje, gdzie są spady.
Jeżeli nie czujesz się na tyle mocny w grafice, by projektować całą okładkę, zrób tylko rysunek czwórki bohaterów – to jest najważniejsze.
Duże pliki, takie powyżej 20MB lepiej wysyłać za pomocą serwisów typu WeTransfer lub Dropbox.
Pliki należy wysyłać w formacie tif lub psd.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji wybranego projektu oraz do rezygnacji z wyłonienia zwycięzcy, jeśli żaden projekt nie będzie spełniał oczekiwań.
Konkurs dla mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przykro nam z powodu wykluczenia wszystkich zagranicznych fanów, ale decydują tu przepisy podatkowe.
Prace należy wysyłać tak, aby 11 października dotarły. Jeśli zamierzacie przesłać prace pocztą, to pamiętajcie o tym, że paczka chwilę idzie i trzeba ją wysłać wcześniej (i zabezpieczyć przed zniszczeniem).
Przyznanych zostanie pięć Wyróżnień, a nagrodami będą premierowe książki z dedykacją oraz T-shirty.
KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE CAŁY REGULAMIN!

Oberki do końca świata - konkurs

2015/02/24

Oberki do końca świata - okładkaKontrapunkty - logo

Trzy egzemplarze wyjątkowej książki Wita Szostaka - Oberki do końca świata - tylko do jutra, do środy 25 lutego można zdobyć w konkursie na Szortalu. Po szczegóły zajrzyjcie tutaj:

Szortal

.

Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów - konkurs

2014/12/9

FNiN KDM - okładka

Konkurs a w nim do wygrania 3 egzemplarze Felixa, Net i Niki oraz Klątwy Domu McKillianów.

Szczegóły tutaj

.

.

.

Z kamerą wśród książek - konkurs

2014/11/28

Youtubowy kanał „Z kamerą wśród książek” zorganizował konkurs, w którym można wygrać plakat i Teoretycznie Możliwy Notes w twardej oprawie. Aby zdobyć nagrody należy odpowiedzieć na pytanie:
„W jakie miejsce Felix, Net i Nika powinni się udać w następnej części?”
Odpowiedzi przesyłajcie do 9 grudnia na zkamerawsrodksiazek@gmail.com, w temacie wpisując „KONKURS FNiN”.

Autor kanału „Z kamerą wśród książek” wybierze dwie najlepsze jego zdaniem odpowiedzi i rozlosuje nagrody.

Weekendowy konkurs

2014/09/19

Weekendowy konkurs na Enklawie

Enklawa zaprasza do udziału w konkursie!

Trzynasty anioł - konkurs na Fantaście

2014/09/19

13 anioł - okładkaE-bookowe wznowienia

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego nagrodą są 3 e-booki Trzynastego anioła.

Wszystkie szczegóły tutaj:

.

.

Polaroidy z zagłady - konkurs

2014/09/8

Polaroidy z zagłady - okładkaKontrapunkty - logoZapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez portal katedra
Do wygrania są cztery egzemplarze powieści Pawła Palińskiego Polaroidy z zagłady. Szczegóły konkursu tutaj

.

.

Sto dni bez słońca - konkurs

2014/04/24

Sto dni bez słońca - okładkaKontrapunkty - logoJeśli ktoś nie czytał a miałby ochotę, może wygrać Sto dni bez słońca Wita Szostaka. Konkurs organizuje

.

.

.

.

Konkurs

2014/04/7

Ad infinitum - okładkaJeśli ktoś nie czytał a miałby ochotę, może wygrać Ad infinitum Michała Protasiuka. Konkurs organizuje Fantasta a pytania, na które można odpowiadać do 21 kwietnia dostępne są tutaj.

.

.

.

.

.

Pakiet F&SF - konkurs

2014/02/7

F&SF - konkursFantasta.pl zaprasza do wzięcia udziału w konkursie - nagrodę stanowi pakiet magazynów Fantasy&Science Fiction składający się z 6 archiwalnych numerów, który ukazywał się nakładem Powergraphu w latach 2010-2011. Na pytania konkursowe można odpowiadać tutaj

.

.

.

.

Konkurs

2014/01/14

Przedksiężycowi IIIF+Kto nie ma a chciałby otrzymać jeden z egzemplarzy tomu zamykającego cykl Przedksiężycowych Ani Kańtoch może wziąć udział w konkursie ogłoszonym na Szortalu. Szczegóły tutaj.

.

.

.

.

Stusłówkowy konkurs literacki

2013/12/19

Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej Hańczy Szortal zaprasza do udziału w konkursie, w którym nagrodami są książki Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej Hańczy. Aby wygrać jeden z egzemplarzy należy napisać opowiadanie liczące sto słów (drabble). Szczegóły tutaj.

.

.

.

.

Konkurs

2013/11/25

EkteniaF+Portal Katedra ogłosił konkurs, w którym można wygrać premierowe e-booki Ektenii Emila Strzeszewskiego. Szczegóły tutaj!

.

.

.

.

.

.

Konkurs Felix na lektury? rozwiązany

2013/10/22

Jury (w osobie Rafała Kosika) po długich i burzliwych obradach zdecydowało, że nagród będzie prawie dwa razy więcej. Każda właściwie odpowiedź była ciekawa. Wypowiedzi publikowane będą na stronie felixnetinika.pl oraz na fanpejdżu serii, a oto lista nagrodzonych:

1. Michalina Chmielewska
2. Aleksandra Chrupek
3. Klara Drzewicka
4. Joanna Hencińska
5. Emilia Kawka
6. Piotr Klinkosz
7. Aldona Komur
8. Bogusław Kotek
9. Michał Kotowski
10. Maja Pastuszka
11. Mateusz Rudniak
12. Piotr Sokołowski
13. Magdalena Świtała
14. Marta Wrońska
15. Kornelia Zdolska
16. Agnieszka Żarska
17. Gabriela Żok

Gratulujemy!

Nowi Ludzie - konkurs

2013/10/21

Nowi Ludzie - okładka SF+Na fanpage’u Szortalu pojawił się konkurs, w którym nagrodami są najnowsze zbiory opowiadań Rafała Kosika.  Szansa na wygranie Nowych Ludzi  tutaj.

.

.

.

.

Można wygrać Holocaust F

2013/10/9

Holocaust F - okładka SF+

Na portalu Szortal pojawił się konkurs, w którym nagrodami są 3 egzemplarze Holocaustu F Cezarego Zbierzchowskiego.  Szansa na ich zdobycie tutaj.
.

Felix na lektury? - konkurs

2013/10/3

Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej HańczyZ okazji zbliżającej się premiery najnowszego „Felixa”, fanklub FNiN ogłasza  konkurs. Zadaniem uczestnika konkursu będzie napisanie opinii na temat obecności książek z serii „Felix, Net i Nika” w kanonie lektur szkolnych.
Zasady są proste: napisz i uzasadnij, dlaczego chciałbyś, bądź nie chciałbyś, aby książki z serii znalazły się na liście lektur szkolnych. Przyślij opinię i zgodę rodziców (w przypadku niepełnoletnich) na wykorzystanie pracy konkursowej do celów promocyjnych (np. umieszczenia na stronie). Przewidujemy dziesięć równorzędnych Nagród Głównych, na które składają się przedpremierowe książki z serii „Felix, Net i Nika”.
Nadsyłanie zgłoszeń - do 15 października; rozstrzygnięcie - do 22. października. Tutaj znajduje się pełen regulamin.

Felix na lektury? - konkurs

2013/10/2

REGULAMIN KONKURSU
„FELIX NA LEKTURY?”
z dnia 2013.10.01

.

I.    Organizator i fundator konkursu
1.    Organizatorem i fundatorem „Felix na lektury?” jest Powergraph Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167 zwany dalej „Organizatorem”.

2.    Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”

II.    Konkurs
1.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „Felix na lektury?”.
2.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych w Polsce.
3.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące teren Rzeczpospolitej Polskiej.

III.    Praca konkursowa
1.    Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opinii na temat obecności książek z serii „Felix, Net i Nika” w kanonie lektur szkolnych.
2.    Napisz i uzasadnij, dlaczego chciałbyś, bądź nie chciałbyś, aby książki z serii znalazły się na liście lektur szkolnych.
3.    Opinia musi być napisana w języku polskim, własnoręcznie lub na komputerze.
4.    Opinia  powinna zawierać nie więcej niż 1 000 znaków (ze spacjami).
5.    Praca konkursowa zgłoszona do udziału w konkursie nie może być z niego wycofana.

IV.    Termin nadsyłania zgłoszeń
1.    Zgłoszenia do udziału w konkursie można nadsyłać do 15 października 2013 roku wyłącznie drogą mailową na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Felix na lektury?”.

2.    Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie jest uzyskanie uprzedniej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i publikację treści pracy konkursowej oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (formularz jest do pobrania na stronie internetowej powergraph.pl) i przesłanie go w formie elektronicznej wraz ze zgłoszeniem na adres e-mailowy: konkurs@powergraph.pl.

Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy powinni wysłać:
- imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę urodzenia i adres mailowy uczestnika Konkursu,
- datę wypełnienia i podpis uczestnika Konkursu,
- w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie,
- zgodę na używanie i rozpowszechnianie treści pracy konkursowej, do celów promocyjnych przez Wydawnictwo Powergraph i Rafała Kosika.

3.    Uczestnik przystępując do udziału w konkursie, w razie nagrodzenia jego pracy konkursowej wyraża zgodę na ujawnienie (opublikowanie) swojego imienia i nazwiska oraz wieku.
4.    Praca konkursowa nadesłana bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego osoby nieletniej zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
5.    Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
6.    Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.

V.    Rozstrzygnięcie konkursu
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 października 2013 roku
2.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
3.    Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej felixnetinika.pl jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji nagrodzonych prac (wszystkich lub wybranych), gdy pomimo przyznania nagrody ich poziom nie będzie spełniał pokładanych w konkursie oczekiwań.
4.    Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Zgłoszenia konkursowego z konkursu i jego przyczynach.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac konkursowych, w każdym czasie, i bez podawania przyczyn.

VI.    Jury konkursu
1.    Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury w osobie Rafała Kosika.
2.    Jury wyłoni laureatów spośród tych uczestników konkursu, którzy nadesłali Zgłoszenie konkursowe spełniające wymagania Regulaminu.
3.    Z konkursu wykluczone zostaną Zgłoszenia i prace konkursowe niezgodne z warunkami Regulaminu, w tym przysłane/zamieszczone po terminie, niezgodne z tematem konkursu, sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji pracy konkursowej i jej rozpowszechniania.
4.    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII.    Nagrody
1.    Jury przyzna dziesięć równorzędnych Nagród Głównych, na które składają się przedpremierowe książki z serii „Felix, Net i Nika”.

VIII.    Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1.    Nagroda jest nagrodą o charakterze rzeczowym, każda o łącznej  wartości 40 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
2.    Nagrody zostaną doręczone laureatom na koszt Organizatora w terminie do 40 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
3.    Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat ani jego rodzic, nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.
IX.    Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym strony internetowej www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez uczestnika konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na tych stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie całkowite lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania uczestnika, lub też innymi okolicznościami niezależnymi od  Organizatora.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu Zgłoszenia konkursowego, w szczególności za zmianę lub nieaktualność danych osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub  doręczenia nagrody.
3.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw autorskich lub innych praw osobistych, rodzic uczestnika zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, jego rodzicem/opiekunem prawnym itp.).

X.    Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.powergraph.pl
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl
3.    Niniejszy Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.
5.    W wypadku podania przez uczestnika danych osobowych, Organizator przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych Organizator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
7.    Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

KONIEC

Nowi Ludzie - konkurs

2013/09/17

Nowi Ludzie - okładka SF+Na portalu Fantasta.pl pojawił się konkurs, w którym nagrodami są najnowsze zbiory opowiadań Rafała Kosika.  Szansa na wygranie Nowych Ludzi  tutaj.

.

.

.

.

Felix, Net i Nika - konkurs

2013/07/2

Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa

Na portalu Stopklatka pojawił się konkurs, w którym nagrodami są książki Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możlliwa Katastrofa. Kto jeszcze nie czytał ma szansę wygrać egzemplarz tutaj.
.

.

.

.

Nadprogramowy konkurs z nagrodą niespodzianką

2013/05/6

Felix, Net i Nika oraz Nadprogramowe HistoriePortal Gildia zaprasza do wzięcia udziału w konkursie  polegającym na napisaniu recenzji najnowszego tomu serii Rafała Kosika pt. Felix, Net i Nika oraz Nadprogramowe Historie. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 10 maja 2013 na adres: alicja.laskowska@gildia.pl Najlepsza recenzja zostanie opublikowana na stronach portalu Gildia.pl, Powergraphu, autora oraz na fanpejdżu serii „Felix, Net i Nika”! Dodatkowo Rafał Kosik przygotuje nadprogramową nagrodę niespodziankę!
.

.

.

Noworoczny Konkurs Filmowy 7000 - dla czytelników FNiN

2013/01/7

Z okazji przekroczenie 7 tysięcy fanów fanpage’a FNiN ogłaszamy konkurs, tym razem dla stałych czytelników serii „Felix, Net i Nika”. Zasady są proste: dowolną techniką nakręć krótki film (najlepiej zabawny), w którym opowiesz, dlaczego czytasz Felixa, zamieść go na youtube lub innym ogólnodostępnym serwisie. Przyślij zgłoszenie i zgodę rodziców (w przypadku niepełnoletnich) na wykorzystanie filmiku do celów promocyjnych (np. umieszczenia na stronie). 2 nagrody główne (jedna wybrana przez Rafała, druga to ilość lajków pod filmem) to 2 mulitoole. Do tego wyróżnienia - 10 x t-shirty z tekstami Neta (w zgłoszeniu podajcie rozmiar T-shirta). Nadsyłanie zgłoszeń - do końca stycznia; rozstrzygnięcie - do 10. lutego. Tutaj znajduje się pełen regulamin.

Samsung Galaxy wędruje do…

2012/11/15

TMK - okłdka z obwolutą filmową Miło nam ogłosić, że konkurs na opowiadanie ze świata FNiN został rozstrzygnięty. Nagrodę główną - Samsung Galaxy oraz najnowszy tom serii otrzymuje Wiktoria Szafarczyk, zaś pięć wyróżnień w postaci książek Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci Rafała Kosika wraz z autografami autora zdobyli Wiktoria Bednarz, Aleksandra Chrupek, Marcin Elantkowski, Kacper Srebro oraz Michał Wiosna. Laureatom serdecznie gratulujemy talentu oraz nagród. Nagrodzone opowiadania będą systematycznie publikowane na stronie felixnetinika.pl

UWAGA KONKURS

2012/10/3

Felix TMK z opaska Nagroda główna - Samsung Galaxy
Oraz przedpremierowy tom - Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci Rafała Kosika z autografem autora!
5 wyróżnień – przedpremierowe tomy serii - Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci Rafała Kosika z autografem autora!

1. Kup w salonie Empik zekranizowaną właśnie książkę Rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa.
2. Napisz opowiadanie ze świata Felixa, Neta i Niki.
3. Do 31 października wyślij opowiadanie z kuponem wyciętym z filmowej obwoluty książki na adres Powergraph Sp. z o.o., 01-803 Warszawa, ul. Cegłowska 16/2 lub na adres mailowy konkurs@powergraph.pl (zachowaj wtedy kupon).
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.powergraph.pl
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą prawnego opiekuna po wypełnieniu oświadczenia. Oświadczenie trzeba wydrukować, podpisać i odesłać wraz z opowiadaniem.

REGULAMIN KONKURSU „FILMOWY FELIX NET I NIKA”

2012/10/3

REGULAMIN
KONKURSU „FILMOWY FELIX NET I NIKA”
z dn. 03.10.2012

I.    Organizator konkursu
1.    Organizatorem konkursu filmowego „Filmowy Felix, Net i Nika” jest Powergraph Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167 zwany dalej „Organizatorem”.

2.    Fundatorem nagród w konkursie filmowym „Felix, Net i Nika” jest
Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000374050 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.620.000,00 złotych, NIP 527-22-62-432, reprezentowana przez: Komplementariusza, którym jest „Firma Księgarska Olesiejuk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” reprezentowana przez Zarząd w osobie Krzysztofa Olesiejuka
- zwana dalej „Fundatorem”.

3.    Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”

II.    Konkurs
1.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „    Filmowy Felix, Net i Nika”.
2.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 21, zamieszkałych w Polsce.
3.    Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie umiejętności literackiego pisania.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące  teren Rzeczpospolitej Polskiej..

III.    Praca konkursowa
1.    Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania ze świata Felixa, Neta i Niki.
2.    Opowiadanie musi być napisane w języku polskim, własnoręcznie lub na komputerze.
3.    Opowiadanie  powinno zawierać nie więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
4.    Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno opowiadanie, dotychczas niepublikowane, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach, jak też niezgłoszone do udziału w innych konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, niezgłoszone do druku lub oceny w innych wydawnictwach lub redakcjach.
5.    Praca konkursowa zgłoszona do udziału w konkursie nie może być z niego wycofana.

IV.    Termin nadsyłania prac konkursowych
1.    Prace konkursowe można nadsyłać do 31 października 2012 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać:
- w formie e-maila na adres: konkurs@powergraph.pl w temacie e-maila wpisując „Konkurs filmowy” bądź
- na adres pocztowy Organizatora: Powergraph sp. z o.o., ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa z dopiskiem „Konkurs filmowy” na kopercie.

2.    Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie jest uzyskanie uprzedniej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i publikację pracy, oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - formularz jest do pobrania na stronie internetowej powergraph.pl i przesłanie go pocztą na adres organizatora wraz z opowiadaniem lub w formie elektronicznej wraz z opowiadaniem na adres e-mailowy: konkurs@powergraph.pl.
Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy powinni wysłać:
- opowiadanie ze świata „Felix, Net i Nika”
- kupon wycięty z filmowej obwoluty książki pt. Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa (w przypadku zgłoszenia elektronicznego, przed odebraniem nagrody należy dostarczyć kupon; w przeciwnym wypadku nagroda nie zostanie wydana).
- imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, datę urodzenia i adres mailowy uczestnika Konkursu
- datę wypełnienia i podpis uczestnika Konkursu
- w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

3.    Uczestnik, przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie (opublikowanie) swojego imienia i nazwiska oraz wieku, w razie nagrodzenia jego pracy konkursowej.
4.    Praca konkursowa nadesłana bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
5.    Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
6.    Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.

V.    Rozstrzygnięcie konkursu
1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2012 roku
2.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 15 listopada 2011 roku, na stronie internetowej konkursu: www.powergraph.pl
3.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu również drogą elektroniczną lub listownie pocztą.
4.    Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.felixnetinika.pl Jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji nagrodzonych prac (wszystkich lub wybranych), gdy pomimo przyznania nagrody ich poziom nie będzie spełniał pokładanych w konkursie oczekiwań.
5.    Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, przed opublikowaniem pracy konkursowej, korekty redakcyjnej (ortografia, interpunkcja, skróty).
6.    Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Zgłoszenia konkursowego z konkursu i jego przyczynach.
7.    Organizator nie zwraca oryginałów otrzymanych prac konkursowych, ani nie sporządza i nie wydaje ich kopii ani skanów.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac, w każdym czasie, i bez podawania przyczyn.

VI.    Jury konkursu
1.    Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury konkursu złożone z 3 członków – przedstawicieli Organizatora.
2.    Jury wyłoni laureatów spośród tych uczestników konkursu, którzy nadesłali Zgłoszenie konkursowe wraz z pracą konkursową spełniające wymagania Regulaminu, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt.VII.2.
3.    Z konkursu wykluczone zostaną Zgłoszenia i prace konkursowe niezgodne z warunkami Regulaminu, w tym przysłane po terminie, niezgodne z tematem konkursu, sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujące niemożność publicznej prezentacji pracy konkursowej i jej rozpowszechniania (np. zawierające zapożyczenia, plagiat, nieoryginalne).
4.    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII.    Nagrody
1.    Jury przyzna jedną Nagrodę Główną i pięć Wyróżnień
a)    Nagroda główna – Samsung Galaxy oraz przedpremierowy tom Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci Rafała Kosika z autografem autora.
b)    5 wyróżnień – przedpremierowe tomy serii Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci Rafała Kosika z autografem autora.

2.    Jury konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody Głównej i/lub Wyróżnień, jeżeli uzna, że zgłoszone do konkursu prace nie spełniają pokładanych w nich i konkursie oczekiwań, a szczególnie prezentują niski poziom literacki.

VIII.    Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1.    Nagroda Główna jest nagrodą o charakterze pieniężno-rzeczowym, o łącznej wartości 2102,90 zł, w skład której wchodzi: Samsung Galaxy o wartości 1853,90 zł, przedpremierowy tom Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci Rafała Kosika z autografem autora o wartości 39,00 zł oraz kwota pieniężna w wysokości 210,00 zł z przeznaczeniem tej kwoty w całości na poczet zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskany z tytułu otrzymania tej nagrody podlega podatkowi w wysokości 10%, a Fundator jako płatnik jest zobowiązany do jego pobrania zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz.307 ze zm.) i przekazania na konto Urzędu Skarbowego
2.    Wyróżnienie jest nagrodą o charakterze rzeczowym, każda o łącznej wartości 39,00 złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w pkt.1 zdanie drugie, nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
3.    Nagroda nie zostanie wydana i przepada, jeżeli rodzic/opiekun prawny laureata, w terminie wskazanym przez Organizatora, nie udostępnią  danych osobowych dotyczących rodzica niezbędnych dla celów rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku, o którym mowa w pkt.VIII.1, oraz nie wyrażą  w formie pisemnej zgody na publikację nagrodzonej pracy konkursowej. Niespełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego laureata tych warunków we terminie do 12 listopada jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją rodzica/opiekuna prawnego laureata z przyjęcia nagrody i z publikacji nagrodzonej pracy konkursowej oraz z dobrowolnym wycofaniem laureata i nagrodzonej pracy z konkursu, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Organizatora. W takim przypadku decyzja jury konkursu dotycząca danego laureata traci moc, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wytypowanemu przez jury.
Formularz dotyczący danych i zgody jest do pobrania na stronie internetowej konkursu powergraph.pl
4.    Nagrody (w części rzeczowej), zostaną doręczone laureatom na koszt Fundatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi przed tym terminem przez rodzica laureata formularza, o którym mowa w pkt.VIII.3.
5.    W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody z jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia udostępnienia nagrody do odbioru, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie pkt.VIII.3 zdanie drugie i trzecie Regulaminu.
6.    Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat, ani jego rodzic, nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych laureatów konkursu Fundatorowi. Przekazanie tych danych jest niezbędne do wydania przez Fundatora Nagrody Głównej i Wyróżnień.
IX.    Odpowiedzialność Organizatora
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym strony internetowej www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez uczestnika konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na tych stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie całkowite lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania uczestnika, lub też innymi okolicznościami niezależnymi od  Organizatora.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu Zgłoszenia konkursowego, w szczególności za zmianę lub nieaktualność danych osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub  doręczenia nagrody.
3.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw autorskich lub innych praw osobistych, rodzic uczestnika zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, jego rodzicem/opiekunem prawnym itp.).

X.    Postanowienia końcowe
1.    Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.powergraph.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl
3.    Niniejszy Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.
5.    W wypadku podania przez uczestnika danych osobowych, Organizator przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych Organizator stosuje techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.
7.    Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

KONIEC

Wielka Czerwcowa Niespodzianka (WCN)

2012/06/4

Szortal_logoZ okazji pierwszych urodzin Szortal zaprasza do brania udziału w konkursach, które trwać będą przez cały miesiąc od poniedziałku, 4 czerwca.
.
.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach, których zasady dostępne są tutaj

Alkaloid do wygrania

2012/05/14

AlkaloidSF+

Do  25 maja można wziąć udział konkursie na stronach Kawerny.  Do wygrania są trzy egzemplarze powieści Aleksandra Głowackiego Alkaloid. Aby wygrać jeden z nich, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na zestaw trzech pytań i mieć szczęście w losowaniu.
Zapraszamy na stronę Kawerny i życzymy Powodzenia!

.

.

Jeszcze można wygrać egzemplarz Alkaloidu!

2012/04/23

AlkaloidSF+

Do  28 kwietnia można jeszcze wziąć udział konkursie na stronach Katedry. Tym razem do wygrania są trzy egzemplarze powieści Aleksandra Głowackiego Alkaloid. Aby wygrać jeden z nich, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na zestaw czterech pytań i mieć szczęście w losowaniu.
Zapraszamy na stronę Katedry i życzymy Powodzenia!

.

.

Wygraj Niebo ze stali

2012/04/23

Niebo ze staliF+Z okazji Światowego Dnia Książki Kawerna ogłosiła konkurs w którym do wygrania są egzemlaprze Nieba ze stali. Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy tutaj.

.

.

.


Można wygrać Niebo ze stali!

2012/03/28

Niebo ze staliF+Szortal ogłosił konkurs w którym do wygrania są egzemlaprze Nieba ze stali. Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy tutaj.

.

.

.


Konkurs na stronie fanclubu FNiN

2012/03/6

mousepady - konkursOficjalny fanclub FNiN ogłasza konkurs, w którym można wygrać mousepady z serii „Felix, Net i Nika”. Dla konkursowiczów zadanie polegające na wyborze dwóch fragmentów opisujących przygody trójki przyjaciół. Szczegóły konkursu dostępne są na forum FNiN

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

.

Opowiadanie nagrodzone w konkursie

2012/02/17

Odkupienie - grafikaZapraszamy do lektury opowiadania Szymona Chojnackiego Odkupienie. Zostało ono nagrodzone przez portal Eensja w konkursie na opowiadanie hard SF, który Powergraph zorganizował z Esensją i Nową Fantastyką.

Opowiadanie można przeczytać tutaj: esensja.pl

.

Można wygrać Obywatela

2011/12/22

Obywatel, który się zawiesiłSF+Razem z portalem Katedra zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są egzemplarze zbioru Rafała Kosika Obywatel, który się zawiesił. Na chętnych konkursowiczów organizatorzy czekają do 3 stycznia do północy. Szczegóły znajdziecie na stronie Katdery.

Zapraszamy i życzymy szczęścia w losowaniu!
.

Raz jeszcze konkurs z Głosem Lema

2011/12/2

Glos LemaSF+Razem z portalem Katedra zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są egzemplarze Głosu Lema. Na chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizatorzy czekają do 15 grudnia do północy. Szczegóły znajdziecie na stronie Katdery.
Źyczymy powodzenia!

.

.


Wygraj Science Fiction!

2011/11/25

Antologia Science FictionSF+Razem z portalem Katedra zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są egzemplarze antologii Science Fiction. Na chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizatorzy czekają do 5 grudnia do północy. Szczegóły znajdziecie na stronie Katdery.

Zapraszamy i życzymy szczęścia w losowaniu!
.

.

Głos Lema - można wygrać!

2011/11/24

Glos LemaSF+Szortal ogłosił konkurs w którym do wygrania są egzemlaprze zbioru opowiadań Głos Lema. Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy tutaj.

.

.

.


Wyniki konkursu na opowiadanie hard SF

2011/10/12

SF+Po długich naradach jury konkursu na opowiadanie hard SF w składzie: Jacek Dukaj, Maciej Parowski („Nowa Fantastyka”), Konrad Wągrowski (portal Esensja.pl) i Kasia Sienkiewicz-Kosik (Powergraph) ogłasza wyniki:

•   Nagroda Główna (publikacja tekstu w antologii Science Fiction)
Błażej Jaworowski – Otchłań ptaków
•    Nagroda „Nowej Fantastyki” (publikacja tekstu w magazynie)
Ewa Szumowicz - (R)ewolucja
•   Nagrody portalu Esensja.pl (publikacja tekstu na portalu)
Szymon Chojnacki - Odkupienie
O dokładnych terminach publikacji tekstów będziemy informować w późniejszym terminie. Premiera antologii planowana jest na 4 listopada 2011 r.

powergraph.pl fantastyka.pl esensja.pl

Konkurs na Katedrze

2011/09/15

Redakcja portalu Katedra zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są trzy egzemplarze książki Janusza Cyrana Teoria diabła i inne spekulacje.  Szczegóły dostepne są na stronie Katedry. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!

Wyniki konkursu urodzinowego Efantastyki

2011/09/5

Konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki możecie przeczytać tutaj.

Wrześniowa Lista Przebojów Książkowych

2010/09/15

Lista Przebojów KsiążkowychPortal Esensja rusza z nowym, cyklicznym projektem konkursowym, którego celem będzie wyłonienie przebojów książkowych spośród nowości wydawniczych. We wrześniu ukazały się Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Wschód – Zachód Roberta M. Wegnera, które znalazły się na liście propozycji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi propozycjami i szczegółami konkursu na stronie portalu.

.

Konkurs

2010/09/13

fsf 2 okdładkaRedakcja kwartalnika Fantasy&Science Fiction zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są trzy egzemplarze książki Chiny Miéville’a W poszukiwaniu Jake’a i inne opowiadania.  Szczegóły dostepne są na stronie F&SF.

.

.

.

Konkurs dymkowy

2010/08/15

Z okazji 2 urodzin Efantastyki, portal i wydawnictwo Powergraph zapraszają na konkurs! Do wygrania trzy egzemplarze powieści Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka. Aby je wygrać, musicie wykazać się inwencją twórczą, a dokładniej uzupełnić „dymki” na obrazku. Co mówią Net i Nika, a co myśli Felix? To zależy tylko od Was! Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone książkami oraz opublikowane na Efantastyce. Więcej szczegółów na stronie organizatora.

« Previous Entries